Venue & AccomodationVenue:
Faculty of Education,
Southwest University
No.2 Tiansheng Road, Beibei District,
Chongqing 400715, P. R. China
Accomodation:
Guiyuan Hotel Chongqing
China.