• EN
目錄
查詢及聯絡

查詢及聯絡

查詢及聯絡

教務處(REG)
電話: (852) 2948 6886
傳真: (852) 2948 6162
電郵: admission@eduhk.hk
地址: 香港新界大埔露屏路十號
         香港教育大學行政大樓A-G/F-11室諮詢中心
網址: https://www.eduhk.hk/acadprog

研究生院 (GS)
電話: (852) 2948 6611
傳真: (852) 2948 6619
電郵: gradsch@eduhk.hk
地址: 香港新界大埔露屏路十號
         香港教育大學B4-G/F-02室研究生院
網址: https://www.eduhk.hk/gradsch

教育及人類發展學院 (FEHD)
電話: (852) 2948 8576
傳真: (852) 2948 8572
電郵: fehd@eduhk.hk
地址: 香港新界大埔露屏路十號
         香港教育大學D1-G/F-02室
         教育及人類發展學院
網址: https://www.eduhk.hk/fehd

人文學院 (FHM)
電話: (852) 2948 7152
傳真: (852) 2948 6199
電郵: fhm@eduhk.hk
地址: 香港新界大埔露屏路十號
         香港教育大學B2-G/F-04室人文學院
網址: https://www.eduhk.hk/fhm

博文及社會科學學院 (FLASS)
電話: (852) 2948 7151
傳真: (852) 2948 7161
電郵: flass@eduhk.hk
地址: 香港新界大埔露屏路十號
         香港教育大學B2-G/F-04室
         博文及社會科學學院
網址: https://www.eduhk.hk/flass

環球事務處(GAO)
電話: (852) 2948 7654
傳真: (852) 2948 8965
電郵: gao@eduhk.hk
地址: 香港新界大埔露屏路十號
        香港教育大學行政大樓A-G/F-09室
        環球事務處
網址: https://www.eduhk.hk/gao